• Nota Legal

  Textos Legals Versió 1   07-2017

  1.1. Avís Legal (LSSI)  1.2. Política de Privacitat (RGPDUE)  1.3. Política de Cookies


  1.1. 

  Avís Legal (LSSI)

  De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació :

  GALATEA LLIBRES, S.L.U.[d’ara endavant GALATEA LLIBRES], és el titular del portal Web galateallibres.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: C/ Jesús, 5 - 43201 REUS (Tarragona), NIF B55569891, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 2.677, Foli 52, Full T43931 1ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
  Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a clientslopd@galateallibres.com.  CONCEPTE D’USUARI

  La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per GALATEA LLIBRES, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.


  INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

  GALATEA LLIBRES no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
  Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i GALATEA LLIBRES no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de galateallibres.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web galateallibres.com com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.

  RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

  La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. GALATEA LLIBRES pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
  També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.  INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

  GALATEA LLIBRES declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
  Així mateix, GALATEA LLIBRES no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

  GALATEA LLIBRES no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que GALATEA LLIBRES realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.  INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de GALATEA LLIBRES.

  2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de GALATEA LLIBRES i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de GALATEA LLIBRES.

  3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per GALATEA LLIBRES. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

  4. Excepte autorització expressa de GALATEA LLIBRES, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” galateallibres.com.

  5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de GALATEA LLIBRES, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de GALATEA LLIBRES.  COMPRA ON-LINE SEGURA

  La seguretat és una prioritat per a GALATEA LLIBRES pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur.  NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

  GALATEA LLIBRES mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a GALATEA LLIBRES, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a GALATEA LLIBRES, perquè procedeixin a la investigació de l'incident.  IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de 'spoofing' o 'phishing')

  Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de GALATEA LLIBRES, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per GALATEA LLIBRES, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-ho fraudulent.

  GALATEA LLIBRES utilitza el domini " galateallibres.com” per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: galateallibres.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.

  Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula "GALATEA LLIBRES” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l'enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de GALATEA LLIBRES.

  Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a "Al seu Compte" o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.  COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'phishing'

  Enviï un correu electrònic a l'adreça clientslopd@galateallibres.com i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.

  Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a clientslopd@galateallibres.com i inclogui la major quantitat d'informació possible sobre el mateix.  INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce.

  S'informa al comprador de productes d'aquest lloc web, de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis online.

  Conforme a l'Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

  La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.


  1.2. 

  Política de Privacitat (RGPDUE)


  TEXT LEGAL

  De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de GALATEA LLIBRES, S.L.U.[d’ara endavant GALATEA LLIBRES], amb domicili social a la C/ Jesús, 5 - 43201 REUS (Tarragona), NIF B55569891, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 2.677, Foli 52, Full T43931 1ª, E-mail clientslopd@galateallibres.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix GALATEA LLIBRES.


  S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça clientslopd@galateallibres.cat indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".  Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : C/ Jesús, 5 - 43201 REUS (Tarragona) o bé enviant-ho per correu electrònic a clientslopd@galateallibres.cat i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".  POLÍTICA DE PRIVACITAT

  GALATEA LLIBRES està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] informa als Usuaris de galateallibres.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.  GALATEA LLIBRES considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.
  Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, per mitjà del present document, GALATEA LLIBRES.  informa :

  1-Titularitat dels Tractaments

  GALATEA LLIBRES amb domicili social a: C/ Jesús, 5 - 43201 REUS (Tarragona), és titular de diferents tractaments. 

  En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s'incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.  2-Recollida i Tractament

  El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principals característiques:        2.1-Finalitat

  La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:


  a. Per al Tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web galateallibres.com.

  b. Resoldre les qüestions formulades.

  c. i remetre'ls informació sobre els nostres productes i serveis del portal titularitat de GALATEA LLIBRES.       2.2-Encarregat de Tractament  En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE)Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.        2.3-Base jurídica - Consentiment  Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè GALATEA LLIBRES, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis. 
  Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça clientslopd@galateallibres.cat indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

  3-Mesures de Seguretat

  GALATEA LLIBRES, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

  4-Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

  Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de GALATEA LLIBRES, podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament. 


  Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

  A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

  - l'enviament d'un correu electrònic a: pd@galateallibres.cat.
  - comunicació per escrit dirigida a: GALATEA LLIBRES, C/ Jesús, 5 - 43201 REUS (Tarragona)

  GALATEA LLIBRES, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.  B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.
  GALATEA LLIBRES, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.  C.- El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).  D.- El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

  5-Canvi de Normativa

  GALATEA LLIBRES, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.


  Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: clientslopd@galateallibres.com.
  1.3. 

  Política de Cookies


  Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-li. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar què pàgines troben els nostres usuaris útils i quins no.
  Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

  La informació que li proporcionem a continuació, li ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:  Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen en l'arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur de l'usuari. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de tràfic en la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús.  Cookies permanents: Són emmagatzemades en el disc dur i nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una web permanent posseeix una data l'expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d'aquesta data. Les utilitzem, generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.  Cookies polivalents: Una cookie pot utilitzar-se per a diverses finalitats, per la qual cosa únicament podrà estar exempt del requisit de consentiment si totes i cadascuna de les finalitats per les quals s'utilitzi estan individualment exemptes del requisit de consentiment.


  L'usuari té en qualsevol moment l'opció d'impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari “navegador”. No obstant això, GALATEA LLIBRES, no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.  Exemples de configuració de les cookies a diferents navegadors :  Google Chrome

    http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

  Windows Explorer

    http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

  Firefox

    http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

  Apple Safari

    http://support.apple.com/kb/ph5042  Els informem que GALATEA LLIBRES, en el seu domini galateallibres.com no utilitza cap mena de “cookies”, per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

  DOMINI

  Nom de la "Cookie"

  Expira

  Informació


  COOKIES PRÒPIES

  galateallibres.com

  ver_legal

  Permanent

  Control versió dels textos legals


  COOKIES DE TERCERS

  galateallibres.com

  __utma 

  2 anys a partir de  la configuració o  actualització.

  S'usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

  galateallibres.com

  __utmb 

  30 minuts a partir de la configuració o actualització.

  S'usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

  galateallibres.com

  __utmc

  Fi de la sessió del navegador.

  No s'usa en ga.js. Es configura per interactuar amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.

  galateallibres.com

  __utmz  

  Sis mesos a partir de la configuració o actualització.

  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari al lloc. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

  galateallibres.com

  __utmv

  Dos anys a partir de la configuració o actualització.

  S'usa per emmagatzemar dades de variables personalitzades de visitant. Aquesta cookie es crea quan un programador usa el mètode _setCustomVar amb una variable personalitzada de visitant. També s'usava per al mètode _setVar obsolet. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

  Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l'usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar anàlisis d'ús i de mesurament de la nostra web. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Accepto

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te i rebràs totes les nostres novetats. Zero SPAM, només continguts de valor.
He llegit, comprenc i accepto la política de privacitat
Informació sobre el tractament de dades